1. Vた/ Vない + ほうが いいです: nên làm gì/ không nên làm gì